Melhus
Historielag

Vedtekter

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 26. april 2001
Sist revidert 15. mars 2023

§ 1. Laget har til formål å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for kommunens historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§ 2. Virksomhet. For å nå målet kan laget, i samarbeid med aktuelle kommunale organer:

 • arrangere møter, kurs, ekskursjoner, foreta registreringer, samle inn muntlig tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse.
 • Gi ut årsskriftet «Melhusbyggen» og arbeide for andre historiske skrifter.
 • arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen.
 • delta i samfunnsdebatten når det gjelder kulturvern, f. eks. som høringsinstans i relevante kommunale saker.
 • gjennom ulike tiltak arbeide for å formidle kunnskap om kommunens historie til skoler, barn og unge.

§ 3. Laget står tilsluttet Sør-Trøndelag historielag.

§ 4. Medlemmer av laget er

 1. Medlemmer som betaler den årlige kontingent.
 2. Æresmedlemmer etter § 10.

Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet. Utmelding av laget kan skje skriftlig eller ved opphør av betaling.

§ 5. Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer.
Årsmøtet velger:

 1. Leder for 1 år og styremedlemmer for 2 år. Av styremedlemmene er to på valg ved hvert årsmøte
 2. 3 varamedlemmer for 1 år
 3. 2 revisorer for 2 år
 4. Valgnemnd på 3 medlemmer

Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 1 uke før møtet. Varamedlemmene skal ha tilsendt sakspapirer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styret kan utpeke nemnder til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver.

§ 6. Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.

§ 7. Dersom laget tar opp lån for å få gjennomført en eller flere saker, vil juridisk ansvarlig person være lederen eller den styret utpeker.

§ 8. Årsmøtet bør holdes hvert år innen utgangen av mars, eller et annet tidspunkt som årsmøtet bestemmer. Det skal kunngjøres med 14 dagers varsel.
Årsmøtet skal behandle:

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Valg
 4. Kontingentfastsettelse
 5. Aktivitetsplan
 6. Innkomne forslag

Alle som møter personlig, og som har betalt kontingent for siste året, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret senest innen utgangen av januar.

§ 9. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når 1/3 stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallinga.

§ 10. Årsmøtet utnevner æresmedlemmer etter forslag fra styret.

§ 11. Vedtektsendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslaget til vedtektsendringer må være styret i hende innen utgangen av januar.

§ 12. Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Lagets arkiv, aktiva og midler går over til Melhus kommune.