Melhus
Historielag

Årsskrift Melhusbyggen

Melhusbyggen, Årsskrift for Melhus Historielag.

Melhusbyggen 2023 er den 22. utgaven av Melhus Historielags årsskrift etter at laget ble stiftet i 2001. Bladet har tradisjonelt inneholdt historiske artikler fra nærområdet, både fra fjern og nær fortid. Det gjør også årets utgave.
Bladet er gratis for alle lagets medlemmer – og det er nå om lag 500 medlemmer, inkludert par-medlemskap. Historielaget ønsker flere nye medlemmer velkommen! Lagets medlemmer har glede av å dele felles interesse for vår historiske bakgrunn. Samtidig utgjør lagets møter, arrangement og turer en trivelig sosial arena.

Melhusbyggen er også tilgjengelig for mange flere gjennom salg. Den er også å finne på skoler, sykehjem og på bibliotek. Det årlige tidsskriftet er et resultat av stoff som blir sendt redaksjonskomiteen fra historieinteresserte medlemmer og andre. Det er vi helt avhengig av – og det setter vi svært stor pris på. Vi oppfordrer derfor nye og tidligere bidragsytere til å komme med innspill og til stoff! Det gir et mangfoldig innblikk i vår felles fortid. For de som skal forme fremtiden blir det da mulig å ta utgangspunkt i kunnskap og erfaringer om det som har skjedd tidligere – også i lokalsamfunnet.  Derfor er det også viktig at Melhusbyggen og andre lokalhistoriske kilder blir tilgjengelig for flest mulig. I den forbindelse kan det nevnes at alle utgaver av Melhusbyggen nå er tilgjengelig på Melhus bibliotek. I tillegg har alle skoler og sykehjem i Melhus fått hvert sitt sett med alle utgaver av Melhusbyggen fra og med 2003 til og med 2023. I årene fremover vil samlingen bli supplert med den årlige utgaven. I samarbeid med historielaget har Melhus kommune også sørget for at alle utgaver av Melhusbyggen er skannet og videresendt Nasjonalbiblioteket slik at utgavene 2002 – 2022 er tilgjengelig og kan leses elektronisk. Utgaven fra 2023 vil også bli tilgjengelig når Nasjonalbiblioteket er ferdig med digitaliseringen.

Vi forsøker å fordele stoffet i Melhusbyggen slik at det gjenspeiler de ulike delene av nedslagsfeltet til Melhusbyggen, med unntak av Horg, som har sitt eget tidsskrift «Horgbyggen». Men det er ikke alltid vi har tilgjengelig stoff fra alle ulike deler av kommunen, så det vil variere fra utgave til utgave. Noen er mer skriveføre og hyppige bidragsytere enn andre– og det gjør at det kan komme flere artikler fra samme forfatter i ett og samme blad. Slik må det også være. Melhusbyggen inneholder til tider faghistorisk stoff, men er i hovedsak ment å fange opp innspill og bidrag fra lokalhistoriske entusiaster.

Jan Steinar Rønning, Redaktør 2024