Melhus
Historielag

Om historielaget

 

Bautaen over Einar Tambarskjelve. Dette er Melhus kommune sitt 1000-års sted.

Melhus Historielag har som formål å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for kommunens historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

For å nå målet arranger historielaget møter, turer, utstillinger og andre aktiviteter i nærmiljøet og som medlemmene inviteres til å delta på. Arrangementene utgjør en trivelig sosial arena hvor lagets medlemmer får glede av å dele felles interesse for vår historiske bakgrunn.

I samarbeid med aktuelle kommunale organer arbeider historielaget for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen. Gjennom ulike tiltak formidler laget kunnskap om kommunens historie til skoler, barn og unge.

Laget har i løpet av årene fått ei rikholdig bildesamling med mange hundre gamle bilder fra hele Melhus.

I november hvert år utgis årsskriftet Melhusbyggen med lokalhistorisk stoff fra alle deler av kommunen. Melhusbyggen er inkludert i medlemskontingenten og selges også i butikker og bokhandel.

Historielaget ønsker flere nye medlemmer velkommen!

Klikk her for å bli medlem

 

Stiftelsen av laget i 2001

Melhus historielag ble stiftet 26. april 2001 i Prestegårdslåna i Melhus. Et interimstyre som hadde bestått av Jens Loddgard, Ronald Nygård og Tormod Utne hadde forberedt oppstarten. En grunn til at Melhus ikke kom så tidlig i gang med et lokalt historielag, er at det var noen framsynte menn som stiftet Gauldal historielag så tidlig som i 1924, og dette laget dekket hele dalføret, og til og med Røros.

Sør-Trøndelag historielag ble stiftet fem måneder senere, 22. september 2001. Melhus historielag ble medlem av fylkeslaget og av Landslaget for lokalhistorie.

Det var 19 personer på stiftelsesmøtet, og disse var: Brit I. Granmo Aune, Ronald Nygård, Signe Skjegstad Aal, Jens Lodd gard, Gunnvald Bøe, Eli Stav, Arne Myrvang, Erik Tofte, Anne-Sofie Tofte, Martin Melhuus, Martin Klungen, Steinar Nyland, Astrid Klungen, Ragnar Traasdahl, Aud Lunde Solem, Oddbjørg Sæther, Tormod Utne, John Ingvar Solem og Jan Horg. Jens Lodd gard ble valgt til møteleder.

Det ble enstemmig vedtatt at det skulle stiftes et historielag i Melhus, og at navnet skulle være ”Melhus historielag”. Som vedtekter for laget ble det vedtatt å bruke mønstervedtektene for lag tilsluttet Landslaget for lokalhistorie (LLH). Til styremedlemmer ble valgt: Brit Inger Granmo Aune, Arne Myrvang, Signe Skjegstad Aal, Ronald Nygård og Jens Loddgard. Sistnevnte ble valgt til leder. Varamedlemmer til styret ble Ola Storhaugen og Halvdan Stendahl, og revisorer ble Martin Klungen og Anne Sofie Tofte. Det ble drøftet arbeidsoppgaver, og det viktigste i starten var å verve medlemmer og komme i gang med aktiviteter. Lagets dekningsområde skulle være Melhus kommune. Etter møtet var det 28 medlemmer.

Forsiktig start

Som går fram av årsmeldinga for 2001, var det første året « – preget av en viss forsiktighet, og styret har ikke gitt seg i kast med de store oppgavene«. Men laget hadde fått en interessert gruppe som med lemmer, og var godt i gang. Første året var det historisk vandring på Gåsbakken. Laget engasjerte seg i saken om salget av Melhus Psykiatriske sykeheim, som er den gamle hovedbygningen på Melhuusgården, og om å bevare Elverhøy skole. I ettertid vet vi hvordan det gikk. Hovedbygningen med «Tingstua» ble solgt, og Elverhøy brant og ble jevnet med jorda.

Det var lite penger i omløp første året. Inntektene var 5.100 kroner, og så godt som hele summen var medlemskontingent. De første årene var det vanlig å skramle sammen penger i ei skål til å dekke kostnadene til kaffe på alle møter. Kassabeholdningen var ved utgangen av året kr. 1 511,18.

På årsmøtet 2002 gikk Jens Loddgard og Signe Skjegstad Aal ut av styret, og inn kom Randi Kregnes og Erik Tofte. Ronald Nygård ble valgt til ny leder, og han hadde ledervervet i tre år.

Laget var kommet for å bli

I 2002 økte aktiviteten. Det var to historiske vandringer, og styret satset også på å utgi et blad med lokalhistorisk innhold, og med god hjelp fra Åsmund Snøfugl i Snøfugl Forlag ble Melhusbyggen utgitt for første gang. Fra da av har Snøfugl vært lagets faste samarbeidspartner ved alle utgivelser.

Den første årgangen hadde et visst ”julepreg”, men dette ble endret allerede i andre årgang slik at bladet fikk preg av å være like aktuelt til alle årstider. Format og utseende ble ellers vurdert som bra, og fram til nå er alle årganger laget etter samme lest. Bladet ble godt mottatt av både medlemmer og andre lesere.

På grunn av anstrengt økonomi var det ingen som fikk bladet gratis, både medlemmer og annonsører måtte betale det første året. For i det hele tatt å kunne utgi bladet måtte styret ta opp et banklån på tjue tusen kroner, og dette lånet ble betalt etter et par måneder med aktiv markedsføring og salg av blad. Første året kostet bladet 60 kroner.

Brit I. Granmo Aune gikk ut av styret i 2003, og som nytt styremedlem ble valgt Signy Ryther Overbye. Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag om reising av minnesmerke over samfunnsbyggeren Niels N. Dahl. Arnfinn Melbye hadde gjennom mange år fått fram mye stoff om Niels N. Dahl, blant annet en artikkel i Gauldalsminne i 1983, så det var Melbye som la grunnlaget for å få denne foregangsmannen fram i lyset.

I 2003 var det tre historiske vandringer, og det ble også holdt et møte 26. november der medlemmene fikk utlevert Melhusbyggen gratis, og det fikk også annonsørene. Bladet hadde også noen flere sider, og prisen ble hevet til 75 kroner. Dette året fikk laget betydelig flere medlemmer, og ved årets utgang passerte medlems-tallet 100.

Økende aktivitet

I 2004 økte aktiviteten betydelig, og det mest krevende arrangementet var reising av minnesmerket over Niels N. Dahl. Dette året var det 150 år siden Dahl døde. Laget fikk den kjente billedhoggeren Kristofer Leirdal til å utforme både stein og relieff. Dette prosjektet kostet 90.000 kroner, og det var Melhus kommune, Melhusbanken og Statens vegvesen som delte kostnadene. Dette året var det i tillegg seks arrangementer med historisk innhold. Utgivelse av Melhusbyggen ble videreført, og bladet fikk stadig flere lesere.

Årsmøtet 2005 valgte Erik Tofte til ny leder. Randi Kregnes gikk ut av styret etter fire år, og ble erstattet av Gunn Inger Løvseth. Dette året opprettet laget internettsider på dronning Sonjas 67-årsdag 4. juli, og det var Solveig Tofte som hjalp laget med opprettelsen av det nye nettstedet med adresse www.melhushistorielag.org.

Det viste seg at nettsidene ble funnet av mange, ikke bare i Norge, men også i andre deler av verden. Det kom etter hvert mange henvendelser fra folk som hadde noe på hjertet, til nytte både for seg selv og for Melhus historielag.

Medlemstallet økte jevnt, og ved utgangen av 2006 var det 190 betalte medlemskap, mange inkludert ektefelle eller samboer. Pengestrømmen økte også sterkt. Kontingent og salg av Melhusbyggen nærmet seg 60.000 kroner. Oppslutningen om arrangementene økte også år for år, og da særlig i 2006. På de seks forskjellige oppleggene dette året var det i gjennomsnitt over 60 personer.

Eget husvære og nye investeringer

Våren 2006 fikk laget et eget rom i den tidligere forpakterboligen i Varmbu, med tilgang på forsamlingslokale og kjøkken. Det ble lagt ned et betydelig arbeid med oppussing både innvendig og utvendig på huset, og en del kostnader ble det også. Det var et stort framskritt at laget slapp å være på konstant flyttefot med sine eiendeler. Det kunne konsentrere seg om å øke aktiviteten. I 2006 arrangerte også laget busstur for første gang, nærmere bestemt kveldstur til Løkken gruver der det inngikk reise med Thamshavnbanen. Dette ble en suksess, og siden har det vært årvisse bussturer med påmelding godt over plassene på bussen hver gang.

I 2007 fikk Melhusbyggen enda mer innhold, antall sider økte til 64. Og medlemstallet økte til ca 250 betalende, og av disse var det ca 90 familiemedlemskap.

Laget begynte å samle bilder fra ca 2005. Dette var både gamle bilder, og nye bilder fra lagets egne aktiviteter. Det viste seg snart at det var stor interesse for vising av digitale bilder i stort format.

På årsmøtet i 2008 ble det også vist to filmer som laget fikk kjøpt av Byneset historielag. Bilde- og filmvising krever også noe datautstyr, og det ble innkjøpt både høyttalere og framviser med et par års mellomrom.

Dette året ble Gerd Berg valgt inn i styret.

Populære arrangement og aktiviteter

I 2008 deltok laget på kommunens Landbruksdag i september. Det ble da kokt gammeldags vassgraut av byggmjøl og vatn som ble servert gratis, med smør og sirup og mjølk. I tillegg var det utstilling av gamle bilder og gamle ting, og senere også demonstrasjon av gamle maskiner. Dette ble vellykket, og siden har det vært liknende opplegg hvert år på Landbruksdagen. Bussturen dette året gikk til Ørlandet, som rundtur med ferje både Valset – Brekstad og Rørvik – Flakk.

På årsmøtet i 2009 fikk laget overrakt to store utklippsbøker fra Johannes Karlgård (dy). Dette er utklipp fra avisa Nidaros, der Johannes Karlgård (de) leverte stoff gjennom over 30 år. I 2009 var det også tradisjonelt program, bortsett fra at det ble laget et arrangement i tillegg til det oppsatte programmet. Det var ”Gammeldags skuronnkveld” med meiapparat og binding av kornband på gammeldags vis i fint skuronnvær. Bussturen gikk til Selbu med innlagt båttur over Selbusjøen.

Som regel har været vært bra på alle arrangementer, uvisst av hvilken grunn, men i september 2009 ble laget bokstavelig talt blåst av banen i øsende regnvær på en tiltenkt vandring på Melhussletta Turstier. Det endte med innendørs kaffedrikking med vising av bilder. En trivelig kveld dette også.

På årsmøtet 2010 ble Marvin Bjørnebekk valg inn i styret. Årets første arrangement ble viet Martin Tranmæl, og som foredragsholder kom historieprofessor Jorunn Bjørgum fra Oslo. Det ble arrangert to bussturer med fulle busser, én til Byneset, og én til Inderøya. Også dette året var det god oppslutning om alle arrangementer. Etter som vandring på Melhussletta Turstier regnet bort i 2009, ble opplegget gjennomført i 2010. Denne gangen med et fantastisk fint sommervær.

Bildesamling

Laget har i løpet av noen få år fått ei rikholdig bildesamling. Det er flere hundre gamle bilder fra hele Melhus.

Nesten alle er innlånte originalbilder som er skannet og lagret elektronisk, slik at de kan vises eller kopieres etter behov.

Laget har i tillegg et godt samarbeid med Harald Langås med sin store fotosamling på Gåsbakken.

Det er også hittil lagret 222 bilder fra lagets egen historie gjennom ti år. Alle disse ligger også på internettsidene www.melhushistorielag.org

Viktige støttespillere

I alle år siden 2003 har årets siste arrangement vært på Trøndertun i slutten av november. Da gis den årlige Melhusbyggen ut samtidig som det er et kulturelt innslag i tillegg. Til slutt har det vært trivelig samling med kaffe og god servering til alle i kantina. Dette har alltid vært en fin avslutning på året, takket være raushet fra Folkehøgskolen. Her har laget også fått kopiert mange tusen ark til medlemsbrev, årsmeldinger og liknende.

Snøfugl forlag ved Åsmund Snøfugl har gjort et svært godt arbeid med produksjon av Melhusbyggen. At bladet har blitt godt mottatt skyldes ikke bare at leserne liker innholdet, men også at det har et fint utseende og god kvalitet.

Jubileumsfest

Laget rundet 10 år 26. april 2011. Dette ble markert med en fest i Kultursalen, Melhus Rådhus fredag 29. april kl. 19.00. 160 feststemte mennesker var til stede. Alle fikk utdelt lagets jubileumshefte ved inngangen.

Erik Tofte ønsket velkommen, og gav ordet til ordfører Erling Bøhle som holdt en artig og underholdende tale.

Neste innslag var to sanger framført av flåbyggen Geir Rune Engan, før lederen av Sør-Trøndelag historielag, Aud Mikkelsen Tretvik, hilste fra fylkeslaget og overrakte et håndlaget keramikkfak til jubilanten. Til slutt i første avdeling sang Solveig Tofte ”Soga om Kark” til gitarspill av Ivar Gafseth.

Så var det pause med kaffe og bløtkake.

Etter pausen kåserte Eigil Reitan om barndom og oppvekst i Tømmesdalen, før hølondgruppen ”Gutongan – og to te’” sang og spilte to nummer. Gruppen besto av Stein Petter Flisen, Steinar Lufall, Anstein Ødegaard, Ole Blækkan og Olav Tormod Almås.

Så entret Olaf Sand (Ivar Gafseth) scenen og holdt det han selv mente var kveldens festforedrag og gav Erik Tofte gave, som var en pose poteter. Men da ankom Benny (Erling Mylius) og tok styringen så hele innslaget tok en ny vending. Disse to fikk latteren fram i salen.

Til slutt var det allsang, ”Du gamle Medalhus, bygda mi” av Ragna Rytter, til trekkspillmusikk av Ivar Eggen.

Erik Tofte takket til slutt publikum, de som hadde vært med på scenen, og alle gode hjelpere.

I følge publikum og lokalavisene hadde det vært en vellykket markering av lagets første ti år.

Styremedlemmer og ledere

Styremedlemmer:

Jens Loddgard 2001-2002
Signe Skjegstad Aal 2001-2002
Brit Inger Granmo Aune 2001-2003
Ronald Nygård 2001- 
Arne Myrvang 2001-2016
Randi Kregnes 2002-2006
Erik Tofte 2002-2012
Signy Ryther Overbye 2003-2013
Gunn Inger Løvseth 2006-2008
Gerd Berg 2008-2010
Marvin Bjørnebekk 2010-2012
Erling Bøhle 2012-2016
Ingeborg Nideng 2013-2015
Jan Erik Kregnes 2012-2017
Leif Engen 2015-
Harold Pedersen 2016-2018
Randi Kregnes 2016-
Bjarne Sommersel 2017-
  

 Ledere:

Jens Loddgard 2001-2002
Ronald Nygård 2002-2005
Erik Tofte 2005-2012
Jan Erik Kregnes 2012-2017
Bjarne Sommersel 2017-